Sámis 26

34 Sámis 26/2017 Laksefiske har vært viktig for folk i Sirbmá-området, slik det også har vært for andre bygder i Tanadalen. Det er blitt fisket laks så lenge det har bodd folk langs elva, og laksefiske har vært et viktig levebrød for lokalbefolk- ningen. Folk har i tidligere tider fisket med mange ulike redskaper og mange av dem er ikke lenger i bruk. I dag fisker lokalbefolkningen med drivgarn, stengsel og sluk. Ulike måter å fiske laks på har frembrakt unike kunn- skaper om laksens adferd i ulike deler av elva. Laksens adferd beror blant annet på strømforhold, vannstand, vanntemperatur og bunnforhold. Folk i Tanadalen har også observert at laksen har relasjoner til mennes- ker, dyr og annen fisk. Laksefiskerne ser sammenhenger mellom laks og omgivelsene. De har kunnskaper som er vokst ut av relasjoner til levende skapninger og alt det andre som befinner seg i omgivelsene. De mange fiske- tradisjonene i Tanaelva har sammen og hver for seg vært med på å produsere og å vedlikeholde kunnskaper. Må- ten lokalbefolkningen utøver laksefiske og den relasjo- nen som de har til laksen, er også av betydning i kunn- skapssammenheng. Audhild Schanche har synliggjort den dobbelte betydningen av det samiske begrepet biv- dit i Dieđut nr 1/2002. Bivdit er et verb som betyr både å be om noe og å fiske eller å jakte. I sammenheng med fiske, vil bivdit kunne bety at vi ber om å få laks samtidig som vi fisker i elva. I begrepet bivdit inngår det at men- nesket forsøker å komme overens med laksen mens man fisker. Siden laksen ikke selv kan fortelle om seg selv, får den egenskaper gjennom menneskers relasjoner til den. En måte å tilegne seg kunnskaper om hva denne relasjo- nen består av, er ved å være om bord i båten med lakse- fiskerne. Sammenheng mellom praksiser og språk Laksefiske i Tanaelva er unik i den forstand at deler av de tradisjonelle fiskemetodene fremdeles er i bruk. Gol- gadeapmi som er oversatt til drivgarnsfiske på norsk, er avledet av verbet golgat som betyr å flyte. I selve hand- lingen golgadeapmi flyter båten med strømmen nedover elva. Personen som fisker med drivgarn har fått beteg- nelsen golgadeaddji . Handlingen, fiskeredskapet og den som utøver handlingen er avledet av det samme ordet, nemlig golgat . Grunnlaget for språket er et kontinuerlig samspill mellom oss og omgivelsene, og språk er derfor en viktig kilde til kunnskaper. Oaggun eller stangfiske fra båt har også frembrakt kunnskaper. Samisk språk har begreper som er relatert til laksens adferd. Et begrep som brukes i Tana er vuoggaguolli . Vuogga betyr sluk og guol- Solveig Joks Tanalaksen er blitt til gjennom lokalbefolkningens relasjoner til laksen

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2ODk=