Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 80 Next Page
Page Background

4

Sámis

22/2016

ranan dan dáfus ahte mis leat lágat ja njuolggadusat

mat galget sihkkarastit giela ovddideami ja geavahea-

mi almmolašvuođas, ja sámegiela oahpahusa mánáid-

gárddis ja skuvllas.

Norgga ráđđehus vuođđudiui 2014 giellalávegotti mii

galggai guorahallat ortnegiid, doaimmaid ja njuolgga­

dusaid mat leat čadnojuvvon sáme gielaide norgga-

bealde, ja evttohit mo daid sáhttá heivehaddat otná

almmolaš bálvalusaide, vai sámegillii ge doaimma­

šedje seammaárvvosaččat go dárogillii. Lávdegod-

di buvttii raportta golggotmánus 2016, ja das ledje

moanat evttohusat mo sáhtášii nannet ja buoridit

sámegiela geavaheami almmolaš ásahusain, nu mo

mánáidgárddis, skuvllas ja gielddahálddahusas. Dát

leat buorit ođđasat, ja sávvamis leat dát buorit doaim­

mat mat livčče mielde loktemin giela árvvu sihke sá-

miid gaskkas ja stuorraservodagas. Liikká leat giella­

geavaheddjjiin, bargiin ja earáin geat áŋgiruššet gie-

la ovdáneami ja boahtteáiggi stuorra hástalusat dás

duohko. Dasa dárbbašit mii nana dáhtu, máhtu, jáhku

ja váimmu.

Elsa Laula Renberg ii sáhttán dieđusge árvidit mo

min dilli lea otná servodagas, muhto son diđii bures

mii gáibiduvvui rahčat sámiid, sámi árvvuid, min kul-

tuvrra ja vuoigatvuođaid ovddas. Son lei olmmoš gii

máŋgga láhkai elii ovddabeale iežas áiggi. Čálán dán

teavstta gudnin sutnje ja buot min dalá ovddasman-

niide. Elsa Laula Renberg ii lean okto dán barggus.

Dát leat olbmot guđet fertejedje gierdat bilkosániid

ja garra moaitámušaid, maiddái siskkobealde sámi

servodaga. Čálán dán gudnin sidjiide geat eai goasse-

ge joavdan ruoktut, mátkkoštettiin sámepolitihkalaš

čoahkkimiid oktavuođas. Mun čálán dán gudnin min

ČSV-vuoiŋŋa ovddasteddjiide, sidjiide guđet vuostá­

laste Norgga Stuorradikki olggobealde ja Čávččus

Áltta-Guovdageainnu ákšuvnna áiggiid. Min čálliide,

sámi oahpaheddjiide, akademálaš ovddasmanniide ja

earáide guđet leat áŋgiruššan ja ovddidan sámegiela

almmolašvuođas, skuvlagiellan, ráhkadan oahppo­

neavvuid ja dokumentáragirjjiid sámegillii. Dálá nuor-

ra aktivisttaide guđet duostilit ja árjjálaččat jotket árb­

bi ja barggu nannet ja seailluhit sámegiela ja kultuvrra

boahtteáiggi. Otnábeaivvi dáidet leat ain máŋggat

Elsa Laula Renbergat, geat ellet ovddabeale iežaset

áiggi. Ii otná servodagas ge leat sámiid áššiid bargu

dakkár man ovddas álo oažžu dušše giittossáni. Buoh-

kat geat searvat sámi áššiide iešguđet láhkai dahkat

ovttas nu ahte mis, ja sis guđet bohtet min maŋis, livč­

čii vejolašvuohta čállit iežamet historjjá ja eallit álbmo-

gin, eatnamis eatnama láhkai.

Dearvvuođat

Lill Tove Fredriksen, SFS ovdaolmmoš